Polityka Prywatności & Regulamin Serwisu

Nieustannie dbamy o To, aby Twoje dane były bezpieczne

Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były zabezpieczone. 

Spełnione standardy RODO

Zabezpieczenia https serwisu

Szyfrowanie załączników

Zamknięty obieg dokumentów

Polityka cookies

 1. Transmisję danych odbywające się za pośrednictwem Portalu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.
 2. Informujemy, że w Portalu mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:
  a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu,
  c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu,
  d) pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Użytkownik Portalu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w Portalu, nie mają charakteru poufnego oraz że Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 zbiera je w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego Portalu internetowego, a następnie wykorzystywane przez podmioty współpracujące oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na stronie www.finansowykompas.pl, której jest właścicielem.
 8. Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w Portalu internetowym www.finansowykompas.pl a także Portalach z nim udostępnionaych, nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w Portalu www.finansowykompas.pl oraz Portalach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w Portalu, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.


Regulamin

 1. Uwagi ogólne:
 2. www.finansowykompas.pl jest Portalem internetowym, którego właścicielem jest Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 zwana w dalszej części regulaminu: „Invest”.
 3. Każda osoba która przystępuje do korzystania z Portalu www.finansowykompas.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki regulaminu.
 4. Portal www.finansowykompas.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowo-kredytowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Invest
 5. Invest nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
 6. Invest zastrzega sobie prawo zmiany lub wycofania dowolnej funkcji lub właściwości www.finansowykompas.pl.
 7. Odpowiedzialność użytkownika
 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Invest, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 9. Korzystanie z www.finansowykompas.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

III. Odpowiedzialność Invest

 1. Informacje zawarte w www.finansowykompas.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 2. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Portalu www.finansowykompas.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo lub dobra osobiste osób trzecich Invest podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Invest nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 4. Informacje przedstawione w www.finansowykompas.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Invest dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Invest zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Portalu www.finansowykompas.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Invest.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Invest nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Teksty ekspertów w ramach strony www.finansowykompas.pl pod nazwą „Blog” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w www.finansowykompas.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Invest – firmy prowadzącej Portal www.finansowykompas.pl.
 10. Invest dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach www.finansowykompas.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 11. Invest ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.finansowykompas.pl w dowolnym czasie.
 12. Invest dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.finansowykompas.pl.
 13. Invest zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji na stronie www.finansowykompas.pl w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Invest nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Invest nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.finansowykompas.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 15. Niniejsza strona internetowa www.finansowykompas.pl ma charakter jedynie informacyjny.
 16. Partnerzy Invest
 17. Invest publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i Portali internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo www.finansowykompas.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 18. Invest nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 19. Invest nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach www.finansowykompas.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 20. Invest nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów www.finansowykompas.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 21. Invest nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 22. Invest nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.
 23. Zastrzeżenia techniczne
 24. Invest dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony www.finansowykompas.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Invest nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony www.finansowykompas.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 25. Invest dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
 26. Invest nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłania informacji będących następstwem okoliczności, za które Invest nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Invest nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
 28. Prawa autorskie
 29. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronie www.finansowykompas.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 30. Zarówno układ treści zawarty w Portalu www.finansowykompas.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 31. Zawartość Portalu www.finansowykompas.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 32. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Portalu www.finansowykompas.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu świadczenia przez Invest przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od Invest informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Invest działalności w zakresie pośrednictwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych Invest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Invest usług pośrednictwa oraz pomocy finansowej.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania.
 5. Ma Pan/Pani prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Invest usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  a) w formie elektronicznej, na adres poczty e-mail: biuro@finansowykompas.pl,
  b) w formie pisemnej na adres: Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów.
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.finansowykompas.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Invest usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Invest identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Invest, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Invest.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Invest za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.finansowykompas.pl. Invest rozpatruje reklamację w terminie 15 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 15 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Invest wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 7. Invest zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 8. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Portalu www.finansowykompas.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Janiczek Invest, Dąbrówka Tuch. 76, 33-170 Tuchów, REGON: 386190257, NIP: 9930676736 (dalej: „Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: biuro@finansowykompas.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Dawid Janiczek.
 3. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
  b) dostępu do danych osobowych;
  c) prawo żądania ich sprostowania;
  d) usunięcia;
  e) ograniczenia przetwarzania;
  f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu). W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy biuro@finansowykompas.pl lub pisemny na adres Administratora danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
  a) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  e) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) w zakresie umów pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  c) w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom, np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług pośrednictwa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Zamów bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą!

0 zł za
konsultacje finansowe

Aż 16 banków
współpracujących

Do 50% niższa
rata kredytu

ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas ® Właściwy kierunek Twoich finansów © Od 17 lat pomagamy Klientom w realizacji marzeń i planów.

Zamów bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą!
ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas ® Właściwy kierunek Twoich finansów © Od 17 lat pomagamy Klientom w realizacji marzeń i planów.